Tạo bản sao Landing Page

Tạo bản sao Landing Page là tính năng giúp bạn tạo ra một phiên bản giống hệt Landing Page gốc.

Truy cập Quản lý Landing Page, bạn trỏ chuột vào dấu ... trên Landing Page tương ứng và chọn Tạo bản sao.

Bạn sẽ được hỏi để gắn Landing Page bản sao với một dự án (bắt buộc), và thay đổi tên của bản sao nếu muốn.

Việc tạo bản sao sẽ tạo ra một Landing Page mới, với nội dung được sao chép nguyên bản từ Landing Page cũ. Landing Page bản sao sẽ không sử dụng thông tin dự án làm nội dung, và không sao chép các cài đặt theo dõi & đo lường của trang gốc. Hai Landing Page này độc lập với nhau, việc chỉnh sửa Landing Page này sẽ không ảnh hưởng đến Landing Page kia.

Last updated