Tổng quan về đội nhóm

Đội nhóm

Bạn có thể tạo số lượng nhóm không giới hạn, mỗi nhóm tạo ra mặc định sẽ có 1 thành viên là bản thân bạn. Mặc định khi tạo nhóm, bạn vừa là chủ sở hữu, vừa là người quản lý nhóm và không gian làm việc của nhóm.

Không gian làm việc

Một tài khoản có thể tạo và / hoặc đăng nhập vào nhiều không gian làm việc

Dữ liệu của từng vùng làm việc không được chia sẻ và sẽ được tách biệt.

Last updated