Xoá dự án

Truy cập Quản lý dự án, bạn trỏ chuột vào dấu ... trên dự án tương ứng và chọn Xoá.

Để thực hiện xoá dự án thành công, cần đảm bảo các trang Landing Page thuộc về dự án đã được Ngừng xuất bản. Hãy cân nhắc kỹ trước khi xoá dự án, vì hành động này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của những thành viên nhóm tham gia bán dự án đó. Hiện tại cokhach.vn chưa hỗ trợ khôi phục dự án đã bị xoá.

Thao tác Xóa dự án sẽ gỡ bỏ toàn bộ dữ liệu liên quan đến dự án, bao gồm thông tin dự án, nội dung và dữ liệu theo dõi & đo lường của các Landing Page thuộc về dự án (nếu có); dự án sẽ không còn tồn tại trong phần Quản lý dự án. Mọi thành viên nhóm tham gia bán dự án không thể truy cập vào thông tin dự án, hoặc tạo mới Landing Page gắn với dự án đó được nữa. Tuy nhiên dữ liệu khách hàng của các trang Landing Page thuộc về dự án thu được từ trước khi dự án bị xoá vẫn sẽ tồn tại và xem được ở phần Quản lý Khách Hàng.

Last updated