Quản lý và phân quyền thành viên

Quản lý thành viên

Trong màn hình Quản lý thành viên, họ có thể thấy danh sách các thành viên được phân loại dựa trên vai trò & trạng thái: chủ sở hữu & người quản lý nhóm; thành viên & thành viên đang chờ xử lý

Chủ sở hữu và người quản lý nhóm có thể gửi lại lời mời hoặc hủy lời mời. Người được mời sẽ không được thông báo về điều này.

Gửi lại: cùng một email với liên kết lời mời sẽ được gửi đến địa chỉ email của người được mời. Chỉ có thể có một liên kết lời mời hoạt động tại một thời điểm, có nghĩa là nếu một liên kết lời mời khác được gửi đi, thì liên kết lời mời cũ sẽ không hợp lệ.

Hủy: Sau khi lời mời bị hủy, liên kết lời mời cũng sẽ không hợp lệ.

Xoá thành viên

Nếu một thành viên bị xóa khỏi không gian làm việc, họ sẽ không còn quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào bên dưới của không gian làm việc

Nếu họ chuyển quyền sử dụng nội dung của mình cho ai đó trong không gian làm việc trước khi họ ra khỏi không gian làm việc, thì sau khi tài khoản của họ bị chấm dứt, người được chỉ định đó có thể tiếp quản quyền đối với những nội dung đó và trở thành chủ sở hữu mới của những nội dung đó. Nếu không, sẽ không ai có quyền cho tài sản của họ.

Chuyển và thay đổi quyền thành viên

Chuyển quyền sở hữu nhóm

Một không gian làm việc chỉ có một chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu ban đầu chuyển quyền sở hữu cho các thành viên khác thì sẽ trở thành thành viên bình thường và chủ sở hữu mới sẽ được thừa kế tất cả sự cho phép của chủ sở hữu. Không thể hoàn tác hành động thay đổi quyền sở hữu. Quyền sở hữu có thể được thay đổi trong menu Cài đặt nhóm.

Chuyển quyền quản lý nhóm

Last updated