Các phần tử

Dưới đây là các phần tử cơ bản xuất hiện trong builder của cokhach.vn:

Component

Component là một phần / đoạn nội dung trên Landing Page.

pageComponent

Nút Call-to-Action (CTA)

Nút CTA cho phép bạn chỉnh sửa các nút bấm Call To Action (Nút kêu gọi hành động) có sẵn ở component.

pageNút Call-to-Action (CTA)

Popup (cửa sổ bật lên) là một màn hình thu nhỏ hiện đè lên trên trang hiện tại có chức năng tương tác với khách thăm.

pagePopup

Last updated