Thông tin tài khoản

Khi người dùng nhấp vào ảnh đại diện của họ, họ sẽ thấy màn hình Tài khoản Thông tin. Trong màn hình này, họ có thể thấy các thông tin sau:

Tên TÔI Loại tài khoản (miễn phí hoặc cao cấp) Loại phương thức đăng nhập (Google / Facebook / Email) Email tài khoản: email người dùng dùng để xác minh tài khoản. Không thể thay đổi trường này Số điện thoại: số điện thoại người dùng đã đăng ký ở bước đăng ký. Trường này có thể được thay đổi. name: nhập tên người dùng trong bước đăng ký. Trường này có thể được thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật vào thông tin tài khoản của họ và khi những người khác (trong nhóm - nếu có) xem hồ sơ tài khoản, họ có thể thấy những cập nhật đó.

Last updated