Dự án của bạn

Dự án của bạn bao gồm tất cả các dự án bạn đã tạo bằng cách Sử dụng dự án có sẵn hoặc Tạo mới dự án. Danh sách này sẽ xuất hiện trong quá trình lựa chọn dự án để Tạo mới Landing Page.

Dự án của bạn là tài sản của riêng bạn và / hoặc những nhóm bạn có quyền truy cập (nếu có). Vì vậy, tất cả những thay đổi tạo ra cho dự án của bạn sẽ không đồng bộ với dự án mẫu trong thư viện dự án, và không hiển thị cho những người không có quyền truy cập.

Nếu bạn tạo nhiều Landing Page khác nhau cho một dự án, ở mục lựa chọn dự án, hãy chọn trong danh sách Dự án của bạn thay vì Dự án có sẵn để tránh tạo ra nhiều dự án trùng lặp.

Last updated