Xuất bản Landing Page

Đây là bước cuối cùng để bạn có một trang Landing Page hoạt động với url hoàn chỉnh.

Nên hoàn thiện trang Landing Page trước khi xuất bản. Tải lên đủ ảnh và điền đủ các ô văn bản để truyền tải thông điệp hoàn chỉnh tới khách hàng.

Bạn có thể xuất bản một trang Landing Page mới, hoặc xuất bản lại trang Landing Page sau khi thao tác chỉnh sửa.

Luôn xuất bản Landing Page với đúng tên miền.

Mỗi Landing Page chỉ có thể được xuất bản dưới một tên miền. Nếu bạn đã xuất bản Landing Page với một tên miền, sau đó xuất bản lại Landing Page dưới một tên miền khác, tên miền cũ sẽ không thể truy cập được và hiển thị trang 404.

Xuất bản Landing Page với tên miền miễn phí

Trên builder cokhach.vn, bấm vào nút Xuất bản ở thanh công cụ trên cùng. Lựa chọn Sử dụng tên miền miễn phí ở cửa sổ bật lên.

Nhập tên miền phụ mong muốn, và lựa chọn một trong những tên miền miễn phí mà cokhach.vn cung cấp để xuất bản trang, và ấn Xuất bản để hoàn tất thao tác.

Hãy chọn tên miền miễn phí phù hợp với loại hình sản phẩm bất động sản của bạn.

Xuất bản Landing Page với tên miền tự tạo

Trước tiên, hãy hoàn thành thao tác Trỏ tên miền về hosting cokhach.vn.

Sau khi đã trỏ tên miền thành công, bạn trở về builder và bấm nút Xuất bản. Lựa chọn Sử dụng tên miền tự tạo ở cửa sổ bật lên và ấn Xuất bản để hoàn tất thao tác.

Last updated