Phân quyền về nhóm

Vai trò

Quyền trong nhóm

Thành viên

Một thành viên bình thường không có sự cho phép của chủ sở hữu. Họ chỉ có quyền đối với nội dung của nhóm (các cột tiếp theo). Bất kỳ quyền nào được đặt cho vai trò thành viên sẽ tự động được cấp cho tất cả các vai trò khác. Một không gian làm việc có thể có số lượng thành viên không giới hạn.

Quản lý

Người quản lý có thể làm mọi thứ mà chủ sở hữu có thể làm ngoại trừ việc đặt một thành viên khác làm chủ sở hữu. Một không gian làm việc chỉ có thể có một người quản lý.

Chủ sở hữu

Bản thân chủ sở hữu sẽ có các quyền sau:

Thêm hoặc xóa thành viên

Đặt quyền cho từng thành viên

Thay đổi vai trò của thành viên (từ thành viên thành chủ sở hữu hoặc người quản lý và ngược lại).

Last updated