Cài đặt theo dõi & đo lường

Bạn có thể thiết lập các cài đặt theo dõi và đo lường dưới đây:

Sau khi thay đổi hoặc cài đặt bất kỳ thiết lập nào, bạn phải thao tác Xuất bản lại trang để kích hoạt chúng.

Last updated