Sử dụng dự án có sẵn

Sau khi chọn Tạo dự án mới ở phần Quản lý dự án, hoặc chọn Tạo mới Landing Page, bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn một dự án.

Khi nhập tên dự án vào ô tìm kiếm, nếu dự án đã có trong thư viện dự án của cokhach.vn, bạn sẽ thấy kết quả được trả về trong mục Dự án có sẵn. Nếu bạn lựa chọn một dự án mẫu có sẵn, một bản sao của dự án đó sẽ được tạo ra, trở thành Dự án của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy dự án này xuất hiện trong phần Quản lý dự án.

Thao tác sử dụng dự án có sẵn sẽ sao chép toàn bộ thông tin của dự án để làm nội dung cho trang Landing Page, vì vậy tiết kiệm rất nhiều thời gian soạn thảo cho bạn.

Last updated