Phân quyền về tài sản nhóm

Quyền

Thành viên

Quản lý

Chủ sở hữu

Quyền về Dự án

tạo một dự án làm việc trên bất kỳ dự án nào trong không gian làm việc: xem danh sách các dự án trên màn hình quản lý dự án bấm vào từng dự án để xem chi tiết chỉnh sửa thông tin dự án tạo LP từ bất kỳ dự án nào

Quyền về Landing Page

tạo LP từ bất kỳ dự án nào. Chỉ người tạo LP mới có thể hủy xuất bản LP đó và chỉ định người khác làm việc trên LP đó xem tất cả LP trong không gian làm việc xem danh sách các LP trong màn hình quản lý LP nhấp vào url để xem LP đã xuất bản nhưng không thể chỉnh sửa (không thể chuyển đến trình tạo), hủy xuất bản, xóa, sao chép, đổi tên bất kỳ LP nào không phải do họ tạo làm việc trên LP được chỉ định: có thể chỉnh sửa, hủy xuất bản, sao chép, đổi tên LP mọi thành viên có thể xem dữ liệu phân tích của tất cả các trang đích trong không gian làm việc, bao gồm các trang đích mà họ đã tạo và trang đích của các thành viên khác.

Quyền giống như các thành viên, cộng với:

Xem dữ liệu khách hàng tiềm năng của tất cả các dự án trong màn hình quản lý khách hàng tiềm năng, nhưng thông tin quan trọng (điện thoại và email) bị ẩn và họ không thể nhìn thấy. Xóa bất kỳ dự án nào Quy tắc xóa dự án sẽ giống như hiện tại. Tùy chọn Xóa sẽ không được hiển thị cho bất kỳ ai ngoài người tạo dự án và người quản lý.

Các quyền giống như thành viên

Quyền về thông tin KH

Theo mặc định, dữ liệu khách hàng tiềm năng của LP sẽ có thể truy cập được đối với những người làm việc trên LP đó (bao gồm người tạo LP và tất cả các thành viên được chỉ định) và họ có thể:

Chỉnh sửa thông tin khách hàng tiềm năng Nhận thông báo về khách hàng tiềm năng mới Tải xuống dữ liệu khách hàng tiềm năng Bắt đầu hoặc dừng chia sẻ từng hoặc tất cả dữ liệu khách hàng tiềm năng cho bất kỳ ai trong nhóm

Last updated