Các phiên bản của Landing Page

cokhach.vn cho phép bạn quản lý Landing Page theo phiên bản để dễ dàng kiểm thử hoặc khôi phục các nội dung đã xuất bản trước đó một cách nhanh nhất.

Mỗi khi bạn xuất bản Landing Page thành công, một phiên bản của Landing Page sẽ được ghi nhận. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn xuất bản một Landing Page nhiều lần vào cùng một tên miền, cokhach.vn sẽ ghi nhận nhiều phiên bản tương ứng của Landing Page đó.

Trong phần Quản lý Landing Page, bạn có thể thấy số lượng các phiên bản của Landing Page bên cạnh tên của Landing Page đó. Bấm vào con số này, hoặc biểu tượng v bên cạnh số đó để hiển thị toàn bộ danh sách các phiên bản của Landing Page.

Mỗi phiên bản của Landing Page đều có các số liệu đo lường riêng rẽ như: Trạng thái, Lượt xem, Khách thăm, Khách thu được. Qua đó, bạn có thể nắm được phiên bản nào có hiệu suất chuyển đổi tốt nhất để lựa chọn sử dụng. Trạng thái xanh nghĩa là phiên bản đó đang hoạt động.

Bạn có thể bấm vào dấu ... trên mỗi phiên bản để thao tác Xem hoặc Khôi phục phiên bản đó. Việc khôi phục một phiên bản sẽ khiến cho phiên bản hiện thời bị ngừng xuất bản, và phiên bản được khôi phục sẽ được xuất bản thay thế vào tên miền ban đầu.

Mỗi Landing Page chỉ xuất bản dưới một tên miền duy nhất. Nếu một phiên bản của Landing Page được xuất bản vào một tên miền khác, tên miền cũ sẽ không thể truy cập được.

Last updated