Tạo và kích hoạt tài khoản

Mỗi email có thể được sử dụng để tạo một tài khoản trên nền tảng của chúng tôi. Nếu người dùng đăng ký tài khoản cokhach.vn mới bằng email đã được sử dụng để đăng ký một tài khoản khác trong cokhach.vn, chúng tôi sẽ hiển thị thông báo sau: Đã tồn tại tài khoản đăng ký với email này, vui lòng kiểm tra lại.

Trong màn hình bắt đầu của chúng tôi, người dùng sẽ thấy 3 tùy chọn để tạo tài khoản:

(1) "Continue with Facebook"

(2) "Tiếp tục với Google"

Nếu người dùng chọn tiếp tục với Google hoặc Facebook, họ sẽ được chuyển đến màn hình Xác thực tài khoản - Xác minh tài khoản (màn hình thứ 2 hiện tại của chúng tôi). Trong màn hình này:

Nếu người dùng đăng ký Facebook, họ sẽ được yêu cầu điền vào 3 trường hiện hoạt: Họ và tên / Email / Số điện thoại. Nếu người dùng đăng ký với Google, họ sẽ được yêu cầu điền vào 2 trường hiện hoạt: Họ và tên / Số điện thoại. Email bị vô hiệu hóa, có nghĩa là không thể thay đổi. Họ cũng sẽ thấy tùy chọn hộp kiểm Tạo không gian làm việc. (3) Đăng ký qua email bằng cách điền vào:

Email / Mật khẩu / Nhập lại mật khẩu / Họ và tên / Số điện thoại hộp kiểm để Tạo không gian làm việc một hộp kiểm để thông báo về T&C và chính sách bảo mật của chúng tôi Nút: Đăng ký. và một liên kết để Đăng nhập nếu họ đã có tài khoản

Last updated